Salla Uusitalo

Salla Uusitalo

Salla je diplomirala na Studiju za mir, medijaciju i istraživanje sukoba pri Univerzitetu Tampere. Ubuduće da je živjela, radila i studirala u multikulturalnim okruženjima razvila je interese za procese inkluzivne izgradnje mira i lokalne mirovne inicijative, kao i za samu regiju sjeveroistočne Evrope. U sklopu aktivnosti vezanih za nevladin sektor Salla se fokusirala na pitanja vezana za prava mladih i direktivu Vijeća sigurnosti UN-a broj 2250 (Omladina, mir i sigurnost). Čvrstog je uvjerenja da mladi ljudi trebaju biti prepoznati kao nosioci prava i ravnopravni partneri u mirovnim procesima a ne samo kao pasivni beneficionari politika i programa. U kontekstu Bosne i Hercegovine Salla želi raditi na istraživanjima o suzbijanju i sprečavanju nasilnog ekstremizma među mladima.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini: Partnerstvo sa mladima u konsolidaciji mira
Mladi u BiH imaju potencijal i sposobnost da rade na pitanjima mira i sigurnosti na mnoge, inovativne načine. Nažalost, mladi ljudi mnogo puta budu izostavljeni iz ovih procesa. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini neprestano radi kako bi ovo promjenila.