Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini: Partnerstvo sa mladima u konsolidaciji mira

Članovi Savjetodavne grupe mladih Misije OSCE-a u BiH okupili su se u Sarajevu u januaru 2017. godine kako bi ocjenili dosadašnja postignuća i planirali nove aktivnosti. (Foto: Misija OSCE-a u BiH)

Mladi u BiH imaju potencijal i sposobnost da rade na pitanjima mira i sigurnosti na mnoge, inovativne načine. Nažalost, mladi ljudi mnogo puta budu izostavljeni iz ovih procesa. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini neprestano radi kako bi ovo promjenila.

Život mlade osobe u Bosni i Hercegovini (BiH) je put popločan preprekama. Dok ekonomske i društvene barijere otežavaju integraciju na tržište rada, široko rasprostranjena korupcija i nepotizam doprinose osjećaju nepravde i otuđenosti. Zemlja pati od teškog odliva mozgova, a mladi pokazuju sve manje i manje interesovanje za političku aktivnost. Ovo značajno smanjuje kvalitet ljudskih resursa u BiH i otežava ulogu mladih kao ključnih partnera za izgradnju mira i stabilnosti. Jedan od aktera koji naporno radi na stvaranju sistematske promjene i unaprjeđenju aktivnosti mladih je Organizacija za sigurnost i saradnju – Misija OSCE-a u BiH. Misija je u 2014. godini ustanovila nešto inovativno u okviru izvršnih struktura OSCE-a: savjetodavnu grupu za prikupljanje, formulisanje i efikasno integriranje perspektive mladih u rad Misije.

Asja Borić, trenutna alumna Savjetodavne grupe mladih Misije OSCE-a (YAG), smatra da „mladi mogu graditi jedinstvene mostove i pokrenuti razmjenu različitih iskustava sa svojim vršnjacima”. Razgovarajući o vrstama doprinosa kojim mladi mogu da konsoliduju mir u BiH, Borić je detaljno opisala nekoliko značajnih primjera kako su ona i njene YAG kolege unijeli perspektive mladih u procese donošenja odluka na visokom nivou i podržale lokalne omladinske inicijative u malim i udaljenim zajednicama. Volonterka od svoje 13. godine, Borić je sjajan primjer konstruktivnog građanskog aktivizma koji se odvija unutar zemlje i rado je pristala da sa Balkan Diskursom razgovara o radu YAG-a i njenim iskustvima kao mlade aktivne osobe u BiH.

Asja Borić. (Foto: Alma Mujanović)

Borić se aktivno angažovala u radu YAG-a dvije godine uzastopno prije nego što je stekla svoju poziciju alumne. „Prijavila sam se za YAG jer mi se svidjela ideja da moj nevladin aktivizam može biti relevantniji i efikasniji kroz ovu grupu”. Ona je naglasila da je za podsticanje pozitivnih promjena u društvu veoma bitna podrška od strane visoko rangiranih institucija. „Mladi ljudi su često ignorisani od strane lokalnih ili nacionalnih zvaničnika u vezi sa njihovim omladinskim projektima, ali uz zvaničnu podršku međunarodno priznatih organizacija kao što je OSCE, njihovi glasovi se makar mogu čuti”. Shodno tome, jedan od glavnih razloga postojanja YAG-a je borba da se glasovi mladih ne samo čuju, nego i zaista saslušaju.

Savjetodavna grupa je najznačajniji mehanizam Misije OSCE-a za angažovanje mladih ljudi kao partnera. Borić dalje objašnjava da YAG pomaže Misiji da kreira politike i aktivnosti koje se odnose na mlade i da pruža uvid u trenutna politička, socijalna i ekonomska pitanja. Na primjer, 2016. i 2017. godine YAG je sklopio partnerstvo sa Odjelom za reformu i saradnju u sigurnosnom sektoru i dio grupe je bio angažovan na dvije uzastopne godišnje pregledne konferencije o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine prema OSCE-u i UN-u u oblasti sigurnosti. Konferencije su vodeći forumi za razmjenu mišljenja i vođenje konstruktivnog dijaloga između političara i stručnjaka o provedbi sigurnosnih obaveza i mjera izgradnje sigurnosti. Omladinski učesnici dali su neprocjenjive doprinose na forumima: u 2016. godini njihove preporuke i konkretna rješenja su predstavljena od strane izaslanika grupe, a u narednoj godini zvanično su usvojene četiri preporuke grupe, što je zaista impresivan broj, s obzirom na to da je ukupno bilo dvanaest zvaničnih preporuka. Ovo jasno pokazuje da je učešće mladih na forumima na kojima se donose odluke jedna od osnovnih funkcija YAG-a koja je dala rezultate.

Kao i svaka druga društvena grupa, mladi su ponekad podijeljeni, i sve su, samo ne homogena grupacija. Stoga je važno uzeti u obzir njihovu raznolikost prilikom razmatranja njihovog učešća i potencijalnih doprinosa. Borić objašnjava da su članovi YAG-a odabrani sa ciljem da se obezbijedi etnička, religijska, socijalna, geografska i rodna ravnoteža, ali su svi sposobni volonteri koji su demonstrirali aktivan angažman unutar svojih zajednica. Ona zatim skreće pažnju na raznovrsnost grupe:

„Nedavno, YAG je obogaćen članstvom predstavnika mladih iz marginalizovanih grupa u BiH, poput osoba sa invaliditetom, mladih Roma i LGBTQ osoba”. Zastupljenost takvih grupa je od suštinskog značaja imajući u vidu da Ustav BiH diskriminira Jevreje, Rome i druge manjine i da ovo konzervativno društvo često prisiljava seksualne manjine da ostanu skrivene radi sopstvene sigurnosti.[1] [2] „Od samog početka smo razvili osjetljivost i razumijevanje prema potrebama drugih. To je naša najjača prednost kada ciljamo na širu publiku mladih”, navodi Borić.

Šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton, sa članovima YAG-a 2018. godine. (Foto: Misija OSCE-a u BiH)

Uključivanje širokog spektra mladih je, međutim, često teže nego što se to čini. Mnogi mladi žive na socijalnim i političkim periferijama van glavnih gradova, što predstavlja rizik da se izgubi njihov glas među onima koji rade u gradovima kao što su Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Borić pominje da jedna od glavnih prednosti YAG-a leži u raspoloživosti podrške Misije kroz obimnu mrežu na terenu. Glavna kancelarija Misije u Sarajevu i devet terenskih kancelarija širom ostatka zemlje su jedinstveno pozicionirane kako bi se bavile pitanjima mladih širom BiH i igraju integralnu ulogu u podršci posjeta članova YAG-a manjim zajednicama. Zapravo, jedna od najznačajnijih aktivnosti Borić kao članice YAG-a bila je šansa da učestvuje u brojnim terenskim posjetama širom zemlje. Na primjer, u Tuzli se sastala sa omladinskim organizacijama i mladim liderima iz Ugljevika i Tuzle, sa ciljem da podrži i promoviše mlade lidere i građanski aktivizam u različitim oblastima.

Sprječavanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Naš razgovor se onda pomjera na temu sprječavanja nasilnog ekstremizma. S obzirom na složenost ovog problema, Borić napominje da, reći mladima da budu aktivni u svojim zajednicama i da ostvaruju svoje profesionalne razvojne ciljeve nije rješenje za izbjegavanje teških narativa nasilnog ekstremizma koji postoje u različitim oblicima svuda oko njih. „Moramo biti realni i shvatiti da većina mladih u BiH živi na marginama društva i da ne mogu pristupiti prilikama za lični i profesionalni razvoj. Oni su lake mete za nasilni ekstremizam i radikalizaciju, koja im ponekad može pružiti osećaj pripadnosti, svrhe, pa čak i finansijske sigurnosti i prosperitet određene vrste.” Kako bi izbjegli osjećaje otuđenosti i marginalizacije, ključni su rad sa mladima, izgradnja određenih vještina i jačanje samopozdanja mladih, kao i davanje glasa mladima koji inače nemaju mogućnost da utiču na društvene promjene.

Sprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma je centralni dio višedimenzionalnog pristupa Misije OSCE-a i podstaknuto je potrebom da se mladima pruži jači osećaj pripadnosti, pozitivne svrhe i vlasništva. Misija svake godine, kroz svoje ljetne škole pod nazivom „Mladi i sigurnost“, daje mladima bliži uvid u rad sigurnosnih institucija i politika u BiH.

YAG također radi na ovom pitanju, a Borić objašnjava da je grupa podijeljena u dvije podgrupe: grupu koja se fokusira na ravnopravnost polova i grupu koja se fokusira na suzbijanje nasilnog ekstremizma. Ona je navela konkretan primjer angažovanja YAG-a u ovoj oblasti: „Moj kolega iz YAG-a je pozvan da predstavlja YAG i mlade BiH na Stručnoj radnoj sesiji OSCE-a za sprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode terorizmu (P/CVERLT) i Jugoistočnu Evropu, gdje je bio direktno uključen u razvoj OSCE smjernica o ulozi civilnog društva u sprječavanju i suzbijanju nasilnog ekstremizma koji vodi terorizmu”. Borić ističe da to nije samo primjer kada mladi imaju vlasništvo, već i primjer angažovanja mladih koji vodi većem uključivanju perspektiva mladih u politike OSCE-a.

Asja Borić na 9. preglednoj konferenciji o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine prema OSCE-u i UN-u u oblasti sigurnosti (Foto: Misija OSCE-a u BiH)

Borba protiv segregacije

Kada se razmatraju najvažnija pitanja koja se tiču ​​života mladih u BiH, segregirani školski sistem i diskriminatorne obrazovne politike se nalaze na vrhu liste, a njihova uloga u sprječavanju zemlje da napreduje ka funkcionalnom i stabilnom društvu je nesporna. U Federaciji BiH, fenomen „dvije škole pod jednim krovom” drži mlade generacije fizički i emocionalno podijeljene, što ometa stvarno pomirenje. Razni međunarodni i nacionalni akteri pozvali su na ukidanje segregacije u obrazovanju tokom godina, ali postizanje reformi se pokazalo kao problematično. Etno-nacionalističke političke partije održavaju etničku segregaciju time što učvršćuju podjele, stvaraju nepovjerenje među građanima i vode stvaranju homogenih glasačkih grupa. Istovremeno, kompleksna vladajuća struktura i podijeljen obrazovni sistem u BiH još više otežavaju rješavanje pitanja segregacije.[3]

Misija OSCE-a u BiH se trudi riješiti ovo pitanje kroz podršku radu sa mladima, njihovim roditeljima i nevladinim akterima u nastojanju da se vrši pritisak na donosioce odluka na lokalnom nivou. Borić je spomenula YAG-ov projekat za uključivanje mladih koji je ona lično napisala za Misiju sa ciljem rješavanja problema nastalih kao rezultat segregacije u obrazovanju. Prijedlog se fokusira na podsticanje djece iz različitih etničkih i društvenih zajednica da međusobno komuniciraju kroz zajednička putovanja i aktivnosti, što bi uticalo na razvijanje tolerancije i stvaranje prijateljstava. Ovaj prijedlog zaista ima veliki potencijal i Borić je razvila prijedlog zbog slične situacije koja joj se desila u djetinjstvu.

Ona je sa nama podjelila priču iz svoje prošlosti, kada su vještačke etničke barijere srušene u njenoj školi. Tokom školovanja u Prvoj osnovnij školi u Konjicu, Borić je sa svojim vršnjacima išla na organizovano putovanje i iako su svi išli zajedno, putovali su u dva autobusa i bili podjeljeni po etničkoj pripadnosti. Međutim, nakon pet dana provedenih zajedno, grupa se vratila u Konjic zajedno u jednom autobusu, ostavljajući drugi da se vrati nazad u Konjic potpuno prazan: „Osam godina su nas držali razdvojene i učili da mrzimo jedni druge, ali nam je bilo potrebno samo pet dana zajedno kako bi prevazišli negativna mišljenja i predrasude jedni o drugima.” Nakon što su se učenici vratili u Konjic, uspješno su lobirali svoje nastavnike i članove školskog odbora da pokrenu organizaciju zajedničke maturske noći, koja bi dovela osobe iz svih razreda zajedno za isti sto. Ova priča jasno pokazuje moć mladih ljudi koji imaju svoje stavove i žele da se bore protiv nepravednih odluka. Štaviše, pokazuje zašto su mehanizmi kao YAG veoma potrebni.

Budućnost YAG-a

Savjetodavna grupa mladih OSCE-a ne samo da odražava i jača glasove mladih u BiH, već i pomaže mladima da sebe vide kao lidere današnjice i građanske i demokratske lidere sutrašnjice. Drugim riječima, model YAG-a naglašava da mladi nisu problemi koji se trebaju riješiti, već su bitni partneri za mir i razvoj. Borić se rado sjeća svog vremena u YAG-u i objašnjava da joj je pružio jedinstven uvid u platformu OSCE-a za politički dijalog i zajedničku akciju za poboljšanje života pojedinaca i zajednica. Pored toga, pomogla joj je da nastavi sa svojim obrazovnim i profesionalnim razvojnim ciljevima, kao i sa sticanjem doživotnih prijateljstava i dragocjenih uspomena. „Radujem se danima kada će moje kolege iz YAG-a biti uspješni eksperti na rukovodećim pozicijama”, kaže Borić sa optimizmom.

Dvodnevni sastanak YAG-a 2016. godine (Foto: Misija OSCE-a u BiH)

Kada je Borić postala alumna YAG-a shvatila je dodatnu vrijednost ove mreže. S obzirom na porast članstva, mreža služi kao izvor konstruktivne podrške vršnjacima, kako za aktivne članove, tako i za mlade u BiH generalno. Ona definitivno zaslužuje svoje mjesto kao alumna – njena YAG generacija je uspjela uspješno uspostaviti međunarodno priznatu osnovu za dalji razvoj i efikasnost grupe. Njihov rad na promovisanju važnosti učešća mladih unutar drugih izvršnih struktura OSCE-a je već dao rezultate kada je Misija OSCE-a u Albaniji pokrenula replikaciju modela YAG-a ranije ove godine.

Što se tiče njenih nada za budućnost YAG-a, Borić kaže da očekuje da nova generacija članova nastavi da poboljšava pristup zasnovan na aktivnostima koje uključuju više mladih ljudi širom BiH i različite aktere u procesu donošenja odluka OSCE-a. „Kada je riječ o političkom i građanskom učešću mladih u BiH, očekujem povećano učešće, saradnju i razmjenu kroz novoosnovanu međuvladinu Regionalnu kancelariju za saradnju mladih (RYCO). Uvjeravam vas da će RYCO u narednim godinama omogućiti bolje društveno, političko i zakonodavno okruženje u kojem mladi ljudi mogu uživati i raditi zajedno na zapadnom Balkanu.”, zaključuje Borić.

Zaista, mladi ljudi iz različitih zemalja mogu igrati bitnu ulogu kada je u pitanju unaprjeđenje procesa pomirenja u regionu. Oni imaju jedinstvene i inovativne sposobnosti da sarađuju i stvaraju zajedno, fokusirajući se na stvari koje ih ujedinjuju, a ne razdvajaju.

Kako se razgovor približava kraju, postaje jasno da je Savjetodavna grupa mladih Misije OSCE-a sjajan primjer prepoznavanja potencijala mladih za rad na miru i stabilnosti u BiH. Pomaže mladima da povrate svoju pravu ulogu punopravnih članova i kreatora društva, a talentovanim mladim stručnjacima kao što je Asja Borić omogućava jačanje vještina i doprinos stalnom razvoju zemlje.

Kada se uzme u obzir koliko mladih ljudi iz godine u godinu napušta BiH u potrazi za boljim životnim uslovima i zaposljenjem kao rezultat njihovog isključenja od značajnog građanskog i političkog učešća, mehanizmi kao što je YAG postaju toliko mnogo važniji. Budimo iskreni, bez učešća njenih mladih ljudi, BiH ne može izgraditi trajni mir zasnovan na inkluzivnoj političkoj kulturi i demokratski odgovornim institucijama. Misija OSCE-a u BiH ozbiljno shvata svoj posao vezan za mlade i krajnje je vrijeme da donosioci odluka u BiH, zvaničnici i institucije urade isto.


[1] Human Rights Watch (2014), Bosnia and Herzegovina: Political Discrimination Back in Spotlight, available <https://www.hrw.org/news/2014/06/24/bosnia-and-herzegovina-political-discrimination-back-spotlight>

[2] Balkan Insight (2017)), Bosnian LGBTs Remain in Closet to Stay Safe, available <http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-lgbts-remain-in-closet-to-stay-safe-10-04-2017>

[3] Hadžiristić, Tea (2017), Two schools under one roof: a lesson in ethnic un-mixing from Bosnia’s segregated school system, available <https://www.opendemocracy.net/wfd/can-europe-make-it/tea-hadziristic/two-schools-under-one-roof-lesson-in-ethnic-unmixing-from-bosnia->

Salla je diplomirala na Studiju za mir, medijaciju i istraživanje sukoba pri Univerzitetu Tampere. Ubuduće da je živjela, radila i studirala u multikulturalnim okruženjima razvila je interese za procese inkluzivne izgradnje mira i lokalne mirovne inicijative, kao i za samu regiju sjeveroistočne Evrope. U sklopu aktivnosti vezanih za nevladin sektor Salla se fokusirala na pitanja vezana za prava mladih i direktivu Vijeća sigurnosti UN-a broj 2250 (Omladina, mir i sigurnost). Čvrstog je uvjerenja da mladi ljudi trebaju biti prepoznati kao nosioci prava i ravnopravni partneri u mirovnim procesima a ne samo kao pasivni beneficionari politika i programa. U kontekstu Bosne i Hercegovine Salla želi raditi na istraživanjima o suzbijanju i sprečavanju nasilnog ekstremizma među mladima.

Vezani članci

Humanost zločinaca: Joshua Oppenheimer i “Akt ubijanja” (Dio I)
Kako očekujemo da se oporavimo kada je prošlost protkana nasiljem, sadašnjost zločincima omogućava nekažnjivost, a preživjelima pruža tako malo? Dva filma Joshue Oppenheimera, "Akt ubijanja" i "Pogled tišine", nude odgovor na ne samo ovo pitanje, već i na mnoga društvena pitanja koja se javljaju nakon genocida. 
Potreban konkretniji rad za spriječavanje terorizma u BiH
Sve češće u medijima možemo pročitati ili vidjeti koliko je osoba poginulo u eksploziji neke bombe – napadu člana ISIL-a. Često se terorizam povezuje sa BiH, u kojoj je takođe bilo nekoliko terorističkih akata. Jako je teško odgovoriti da li su ti koji oduzimaju živote negdje oko nas ili daleko. Da bi se izbjegla sumnja da li su oko nas, stručnjaci smatraju da je potreban koordinirani rad i veći angažman vlasti.

Komentarišite

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu